کمترین: 
12555
بیشترین: 
12601
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12555
زمان: 
12/14 19:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 12555 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":12585},{"date":"1397/12/14 11:30","price":12596},{"date":"1397/12/14 11:40","price":12586},{"date":"1397/12/14 11:50","price":12590},{"date":"1397/12/14 12:00","price":12592},{"date":"1397/12/14 12:10","price":12597},{"date":"1397/12/14 12:20","price":12577},{"date":"1397/12/14 12:30","price":12580},{"date":"1397/12/14 12:40","price":12578},{"date":"1397/12/14 12:50","price":12592},{"date":"1397/12/14 13:00","price":12576},{"date":"1397/12/14 13:20","price":12572},{"date":"1397/12/14 13:30","price":12590},{"date":"1397/12/14 13:50","price":12581},{"date":"1397/12/14 14:00","price":12597},{"date":"1397/12/14 14:10","price":12583},{"date":"1397/12/14 14:20","price":12578},{"date":"1397/12/14 14:30","price":12580},{"date":"1397/12/14 14:40","price":12601},{"date":"1397/12/14 14:50","price":12598},{"date":"1397/12/14 15:00","price":12594},{"date":"1397/12/14 15:20","price":12589},{"date":"1397/12/14 15:30","price":12595},{"date":"1397/12/14 15:40","price":12586},{"date":"1397/12/14 15:50","price":12589},{"date":"1397/12/14 16:00","price":12585},{"date":"1397/12/14 16:10","price":12589},{"date":"1397/12/14 16:20","price":12593},{"date":"1397/12/14 16:40","price":12592},{"date":"1397/12/14 16:50","price":12583},{"date":"1397/12/14 17:00","price":12592},{"date":"1397/12/14 17:10","price":12587},{"date":"1397/12/14 17:20","price":12583},{"date":"1397/12/14 17:30","price":12590},{"date":"1397/12/14 17:50","price":12596},{"date":"1397/12/14 18:00","price":12583},{"date":"1397/12/14 18:10","price":12584},{"date":"1397/12/14 18:20","price":12595},{"date":"1397/12/14 18:30","price":12598},{"date":"1397/12/14 18:50","price":12577},{"date":"1397/12/14 19:00","price":12569},{"date":"1397/12/14 19:10","price":12567},{"date":"1397/12/14 19:20","price":12555}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399