کمترین: 
8903
بیشترین: 
8930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8903
زمان: 
12/14 19:20
قیمت دلار استرالیا امروز 14 اسفند 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 14 اسفند 1397 , 8903 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":8907},{"date":"1397/12/14 11:30","price":8918},{"date":"1397/12/14 11:40","price":8912},{"date":"1397/12/14 11:50","price":8922},{"date":"1397/12/14 12:00","price":8923},{"date":"1397/12/14 12:10","price":8929},{"date":"1397/12/14 12:20","price":8914},{"date":"1397/12/14 12:30","price":8913},{"date":"1397/12/14 12:40","price":8917},{"date":"1397/12/14 12:50","price":8925},{"date":"1397/12/14 13:00","price":8913},{"date":"1397/12/14 13:10","price":8918},{"date":"1397/12/14 13:20","price":8917},{"date":"1397/12/14 13:30","price":8928},{"date":"1397/12/14 13:50","price":8929},{"date":"1397/12/14 14:00","price":8926},{"date":"1397/12/14 14:10","price":8918},{"date":"1397/12/14 14:20","price":8917},{"date":"1397/12/14 14:30","price":8910},{"date":"1397/12/14 14:40","price":8930},{"date":"1397/12/14 14:50","price":8915},{"date":"1397/12/14 15:00","price":8918},{"date":"1397/12/14 15:10","price":8921},{"date":"1397/12/14 15:20","price":8915},{"date":"1397/12/14 15:30","price":8928},{"date":"1397/12/14 15:40","price":8916},{"date":"1397/12/14 16:00","price":8908},{"date":"1397/12/14 16:10","price":8911},{"date":"1397/12/14 16:20","price":8913},{"date":"1397/12/14 16:40","price":8921},{"date":"1397/12/14 16:50","price":8908},{"date":"1397/12/14 17:00","price":8918},{"date":"1397/12/14 17:10","price":8907},{"date":"1397/12/14 17:20","price":8906},{"date":"1397/12/14 17:30","price":8918},{"date":"1397/12/14 17:50","price":8921},{"date":"1397/12/14 18:00","price":8917},{"date":"1397/12/14 18:20","price":8926},{"date":"1397/12/14 18:30","price":8925},{"date":"1397/12/14 18:50","price":8912},{"date":"1397/12/14 19:00","price":8909},{"date":"1397/12/14 19:10","price":8911},{"date":"1397/12/14 19:20","price":8903}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399