کمترین: 
9431
بیشترین: 
9454
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9437
زمان: 
12/14 19:20
قیمت دلار کانادا امروز 14 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 14 اسفند 1397 , 9437 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":9433},{"date":"1397/12/14 11:30","price":9449},{"date":"1397/12/14 11:40","price":9441},{"date":"1397/12/14 11:50","price":9446},{"date":"1397/12/14 12:00","price":9451},{"date":"1397/12/14 12:20","price":9440},{"date":"1397/12/14 12:30","price":9438},{"date":"1397/12/14 12:40","price":9440},{"date":"1397/12/14 12:50","price":9447},{"date":"1397/12/14 13:00","price":9435},{"date":"1397/12/14 13:10","price":9439},{"date":"1397/12/14 13:20","price":9436},{"date":"1397/12/14 13:30","price":9449},{"date":"1397/12/14 13:50","price":9439},{"date":"1397/12/14 14:00","price":9449},{"date":"1397/12/14 14:10","price":9441},{"date":"1397/12/14 14:20","price":9434},{"date":"1397/12/14 14:30","price":9431},{"date":"1397/12/14 14:40","price":9449},{"date":"1397/12/14 14:50","price":9439},{"date":"1397/12/14 15:00","price":9446},{"date":"1397/12/14 15:10","price":9448},{"date":"1397/12/14 15:20","price":9440},{"date":"1397/12/14 15:30","price":9451},{"date":"1397/12/14 15:40","price":9447},{"date":"1397/12/14 15:50","price":9444},{"date":"1397/12/14 16:00","price":9439},{"date":"1397/12/14 16:10","price":9443},{"date":"1397/12/14 16:20","price":9449},{"date":"1397/12/14 16:40","price":9445},{"date":"1397/12/14 16:50","price":9436},{"date":"1397/12/14 17:00","price":9447},{"date":"1397/12/14 17:10","price":9433},{"date":"1397/12/14 17:30","price":9450},{"date":"1397/12/14 17:50","price":9448},{"date":"1397/12/14 18:00","price":9450},{"date":"1397/12/14 18:10","price":9446},{"date":"1397/12/14 18:20","price":9454},{"date":"1397/12/14 18:30","price":9452},{"date":"1397/12/14 18:50","price":9449},{"date":"1397/12/14 19:00","price":9438},{"date":"1397/12/14 19:10","price":9441},{"date":"1397/12/14 19:20","price":9437}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399