کمترین: 
1878
بیشترین: 
1881
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1879
زمان: 
12/14 19:10
قیمت یوان چین امروز 14 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 14 اسفند 1397 , 1879 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":1878},{"date":"1397/12/14 11:30","price":1880},{"date":"1397/12/14 11:40","price":1878},{"date":"1397/12/14 11:50","price":1879},{"date":"1397/12/14 12:00","price":1881},{"date":"1397/12/14 12:20","price":1879},{"date":"1397/12/14 12:50","price":1880},{"date":"1397/12/14 13:00","price":1878},{"date":"1397/12/14 13:30","price":1880},{"date":"1397/12/14 13:50","price":1881},{"date":"1397/12/14 14:10","price":1879},{"date":"1397/12/14 14:30","price":1878},{"date":"1397/12/14 14:40","price":1881},{"date":"1397/12/14 15:00","price":1880},{"date":"1397/12/14 15:20","price":1878},{"date":"1397/12/14 15:30","price":1880},{"date":"1397/12/14 15:40","price":1879},{"date":"1397/12/14 16:00","price":1878},{"date":"1397/12/14 16:10","price":1879},{"date":"1397/12/14 16:20","price":1880},{"date":"1397/12/14 16:40","price":1881},{"date":"1397/12/14 16:50","price":1879},{"date":"1397/12/14 17:00","price":1881},{"date":"1397/12/14 17:10","price":1880},{"date":"1397/12/14 17:20","price":1879},{"date":"1397/12/14 17:30","price":1880},{"date":"1397/12/14 17:50","price":1881},{"date":"1397/12/14 18:00","price":1880},{"date":"1397/12/14 18:10","price":1879},{"date":"1397/12/14 18:20","price":1881},{"date":"1397/12/14 18:30","price":1880},{"date":"1397/12/14 18:50","price":1881},{"date":"1397/12/14 19:00","price":1878},{"date":"1397/12/14 19:10","price":1879}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399