کمترین: 
2337
بیشترین: 
2348
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2339
زمان: 
12/14 19:20
قیمت لیر ترکیه امروز 14 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 2339 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":2340},{"date":"1397/12/14 11:30","price":2345},{"date":"1397/12/14 11:40","price":2341},{"date":"1397/12/14 11:50","price":2344},{"date":"1397/12/14 12:00","price":2345},{"date":"1397/12/14 12:10","price":2346},{"date":"1397/12/14 12:20","price":2344},{"date":"1397/12/14 12:30","price":2346},{"date":"1397/12/14 12:40","price":2348},{"date":"1397/12/14 12:50","price":2346},{"date":"1397/12/14 13:00","price":2342},{"date":"1397/12/14 13:10","price":2344},{"date":"1397/12/14 13:30","price":2347},{"date":"1397/12/14 14:10","price":2345},{"date":"1397/12/14 14:20","price":2344},{"date":"1397/12/14 14:40","price":2348},{"date":"1397/12/14 14:50","price":2345},{"date":"1397/12/14 15:00","price":2347},{"date":"1397/12/14 15:10","price":2345},{"date":"1397/12/14 15:20","price":2344},{"date":"1397/12/14 15:30","price":2345},{"date":"1397/12/14 15:40","price":2343},{"date":"1397/12/14 15:50","price":2342},{"date":"1397/12/14 16:00","price":2345},{"date":"1397/12/14 16:10","price":2343},{"date":"1397/12/14 16:20","price":2344},{"date":"1397/12/14 16:40","price":2342},{"date":"1397/12/14 16:50","price":2339},{"date":"1397/12/14 17:00","price":2341},{"date":"1397/12/14 17:10","price":2339},{"date":"1397/12/14 17:20","price":2337},{"date":"1397/12/14 17:30","price":2344},{"date":"1397/12/14 17:50","price":2342},{"date":"1397/12/14 18:00","price":2341},{"date":"1397/12/14 18:10","price":2340},{"date":"1397/12/14 18:20","price":2342},{"date":"1397/12/14 18:50","price":2338},{"date":"1397/12/14 19:00","price":2339},{"date":"1397/12/14 19:10","price":2341},{"date":"1397/12/14 19:20","price":2339}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399