کمترین: 
3427
بیشترین: 
3434
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3432
زمان: 
12/14 19:10
قیمت درهم امارات امروز 14 اسفند 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 3432 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:20","price":3427},{"date":"1397/12/14 11:30","price":3430},{"date":"1397/12/14 11:40","price":3428},{"date":"1397/12/14 11:50","price":3430},{"date":"1397/12/14 12:00","price":3433},{"date":"1397/12/14 12:20","price":3429},{"date":"1397/12/14 12:50","price":3431},{"date":"1397/12/14 13:00","price":3427},{"date":"1397/12/14 13:10","price":3428},{"date":"1397/12/14 13:20","price":3427},{"date":"1397/12/14 13:30","price":3431},{"date":"1397/12/14 13:50","price":3432},{"date":"1397/12/14 14:10","price":3430},{"date":"1397/12/14 14:20","price":3429},{"date":"1397/12/14 14:30","price":3428},{"date":"1397/12/14 14:40","price":3434},{"date":"1397/12/14 14:50","price":3433},{"date":"1397/12/14 15:00","price":3430},{"date":"1397/12/14 15:10","price":3432},{"date":"1397/12/14 15:20","price":3428},{"date":"1397/12/14 15:30","price":3432},{"date":"1397/12/14 15:40","price":3429},{"date":"1397/12/14 16:00","price":3427},{"date":"1397/12/14 16:10","price":3430},{"date":"1397/12/14 16:20","price":3432},{"date":"1397/12/14 16:50","price":3430},{"date":"1397/12/14 17:00","price":3432},{"date":"1397/12/14 17:10","price":3430},{"date":"1397/12/14 17:20","price":3429},{"date":"1397/12/14 17:30","price":3431},{"date":"1397/12/14 17:50","price":3432},{"date":"1397/12/14 18:00","price":3430},{"date":"1397/12/14 18:20","price":3432},{"date":"1397/12/14 19:00","price":3430},{"date":"1397/12/14 19:10","price":3432}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399