کمترین: 
22.72
بیشترین: 
23.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.96
زمان: 
12/14 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 14 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 22.96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 11:08","price":23.39},{"date":"1397/12/14 12:08","price":23.36},{"date":"1397/12/14 12:32","price":23.02},{"date":"1397/12/14 13:08","price":22.91},{"date":"1397/12/14 14:08","price":23.01},{"date":"1397/12/14 14:32","price":23.26},{"date":"1397/12/14 15:08","price":23.25},{"date":"1397/12/14 15:32","price":23.36},{"date":"1397/12/14 16:08","price":23.29},{"date":"1397/12/14 16:32","price":22.96},{"date":"1397/12/14 17:08","price":23.06},{"date":"1397/12/14 18:08","price":22.97},{"date":"1397/12/14 18:32","price":22.8},{"date":"1397/12/14 19:08","price":22.75},{"date":"1397/12/14 19:32","price":22.72},{"date":"1397/12/14 20:08","price":22.75},{"date":"1397/12/14 20:32","price":22.94},{"date":"1397/12/14 21:08","price":22.96}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399