کمترین: 
2.848
بیشترین: 
2.885
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.881
زمان: 
12/14 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 14 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 2.881 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 00:08","price":2.848},{"date":"1397/12/14 00:32","price":2.853},{"date":"1397/12/14 01:08","price":2.854},{"date":"1397/12/14 01:32","price":2.853},{"date":"1397/12/14 02:08","price":2.854},{"date":"1397/12/14 03:08","price":2.857},{"date":"1397/12/14 04:08","price":2.854},{"date":"1397/12/14 04:32","price":2.853},{"date":"1397/12/14 08:08","price":2.855},{"date":"1397/12/14 08:32","price":2.853},{"date":"1397/12/14 09:08","price":2.856},{"date":"1397/12/14 10:32","price":2.859},{"date":"1397/12/14 11:08","price":2.861},{"date":"1397/12/14 12:08","price":2.869},{"date":"1397/12/14 12:32","price":2.873},{"date":"1397/12/14 13:08","price":2.869},{"date":"1397/12/14 14:08","price":2.872},{"date":"1397/12/14 14:32","price":2.88},{"date":"1397/12/14 15:08","price":2.873},{"date":"1397/12/14 15:32","price":2.88},{"date":"1397/12/14 16:08","price":2.882},{"date":"1397/12/14 16:32","price":2.883},{"date":"1397/12/14 17:08","price":2.869},{"date":"1397/12/14 18:08","price":2.865},{"date":"1397/12/14 18:32","price":2.854},{"date":"1397/12/14 19:08","price":2.853},{"date":"1397/12/14 19:32","price":2.851},{"date":"1397/12/14 20:08","price":2.856},{"date":"1397/12/14 20:32","price":2.865},{"date":"1397/12/14 21:08","price":2.866},{"date":"1397/12/14 21:32","price":2.864},{"date":"1397/12/14 22:08","price":2.869},{"date":"1397/12/14 22:32","price":2.874},{"date":"1397/12/14 23:08","price":2.885},{"date":"1397/12/14 23:32","price":2.881}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399