کمترین: 
1.7395
بیشترین: 
1.7691
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.768
زمان: 
12/14 23:32
قیمت بنزین امروز 14 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 14 اسفند 1397 , 1.768 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 00:08","price":1.746},{"date":"1397/12/14 00:32","price":1.748},{"date":"1397/12/14 01:08","price":1.747},{"date":"1397/12/14 01:32","price":1.7465},{"date":"1397/12/14 02:08","price":1.747},{"date":"1397/12/14 03:08","price":1.7485},{"date":"1397/12/14 04:08","price":1.7475},{"date":"1397/12/14 04:32","price":1.7465},{"date":"1397/12/14 05:32","price":1.7445},{"date":"1397/12/14 06:08","price":1.7435},{"date":"1397/12/14 06:32","price":1.7436},{"date":"1397/12/14 07:08","price":1.7425},{"date":"1397/12/14 07:32","price":1.743},{"date":"1397/12/14 08:08","price":1.7425},{"date":"1397/12/14 08:32","price":1.742},{"date":"1397/12/14 09:08","price":1.7415},{"date":"1397/12/14 09:32","price":1.7414},{"date":"1397/12/14 10:08","price":1.7435},{"date":"1397/12/14 10:32","price":1.742},{"date":"1397/12/14 12:08","price":1.7475},{"date":"1397/12/14 12:32","price":1.7437},{"date":"1397/12/14 13:08","price":1.7395},{"date":"1397/12/14 14:08","price":1.7445},{"date":"1397/12/14 14:32","price":1.7513},{"date":"1397/12/14 15:08","price":1.7572},{"date":"1397/12/14 15:32","price":1.765},{"date":"1397/12/14 16:08","price":1.7633},{"date":"1397/12/14 16:32","price":1.764},{"date":"1397/12/14 17:08","price":1.7624},{"date":"1397/12/14 18:08","price":1.7655},{"date":"1397/12/14 18:32","price":1.762},{"date":"1397/12/14 19:08","price":1.7613},{"date":"1397/12/14 19:32","price":1.7558},{"date":"1397/12/14 20:08","price":1.7663},{"date":"1397/12/14 20:32","price":1.7606},{"date":"1397/12/14 21:08","price":1.7635},{"date":"1397/12/14 21:32","price":1.766},{"date":"1397/12/14 22:32","price":1.7665},{"date":"1397/12/14 23:08","price":1.7691},{"date":"1397/12/14 23:32","price":1.768}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398