کمترین: 
613.13
بیشترین: 
622.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
622.63
زمان: 
12/14 23:08
قیمت گازوئیل امروز 14 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 622.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 00:08","price":619.88},{"date":"1397/12/14 01:08","price":619.63},{"date":"1397/12/14 02:08","price":620.25},{"date":"1397/12/14 05:08","price":619.63},{"date":"1397/12/14 05:32","price":619.13},{"date":"1397/12/14 06:08","price":618.38},{"date":"1397/12/14 06:32","price":618},{"date":"1397/12/14 07:08","price":618.13},{"date":"1397/12/14 07:32","price":618.38},{"date":"1397/12/14 08:08","price":618.13},{"date":"1397/12/14 09:32","price":617.88},{"date":"1397/12/14 10:08","price":618.88},{"date":"1397/12/14 10:32","price":618.38},{"date":"1397/12/14 11:08","price":617.63},{"date":"1397/12/14 12:08","price":618.38},{"date":"1397/12/14 12:32","price":615.88},{"date":"1397/12/14 13:08","price":613.13},{"date":"1397/12/14 14:08","price":613.88},{"date":"1397/12/14 14:32","price":615.75},{"date":"1397/12/14 15:08","price":616.38},{"date":"1397/12/14 15:32","price":619.63},{"date":"1397/12/14 16:08","price":619.13},{"date":"1397/12/14 16:32","price":619.88},{"date":"1397/12/14 17:08","price":617.88},{"date":"1397/12/14 18:08","price":620.13},{"date":"1397/12/14 18:32","price":618.38},{"date":"1397/12/14 19:08","price":618},{"date":"1397/12/14 19:32","price":616.38},{"date":"1397/12/14 20:08","price":620.38},{"date":"1397/12/14 20:32","price":619.13},{"date":"1397/12/14 21:08","price":620.88},{"date":"1397/12/14 21:32","price":621.38},{"date":"1397/12/14 22:08","price":620.75},{"date":"1397/12/14 22:32","price":620.63},{"date":"1397/12/14 23:08","price":622.63}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399