کمترین: 
1.9933
بیشترین: 
2.0192
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0188
زمان: 
12/14 23:32
قیمت نفت کوره امروز 14 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 2.0188 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 00:08","price":2.0106},{"date":"1397/12/14 00:32","price":2.012},{"date":"1397/12/14 01:08","price":2.0098},{"date":"1397/12/14 01:32","price":2.0099},{"date":"1397/12/14 02:08","price":2.0104},{"date":"1397/12/14 03:08","price":2.0118},{"date":"1397/12/14 04:08","price":2.0101},{"date":"1397/12/14 04:32","price":2.0091},{"date":"1397/12/14 05:08","price":2.0096},{"date":"1397/12/14 05:32","price":2.0067},{"date":"1397/12/14 06:08","price":2.0054},{"date":"1397/12/14 06:32","price":2.0061},{"date":"1397/12/14 07:08","price":2.005},{"date":"1397/12/14 07:32","price":2.0053},{"date":"1397/12/14 08:08","price":2.0042},{"date":"1397/12/14 09:08","price":2.0041},{"date":"1397/12/14 09:32","price":2.0036},{"date":"1397/12/14 10:08","price":2.0068},{"date":"1397/12/14 10:32","price":2.0063},{"date":"1397/12/14 11:08","price":2.005},{"date":"1397/12/14 12:08","price":2.0068},{"date":"1397/12/14 12:32","price":2.001},{"date":"1397/12/14 13:08","price":1.9933},{"date":"1397/12/14 14:32","price":1.999},{"date":"1397/12/14 15:08","price":2.0018},{"date":"1397/12/14 15:32","price":2.0112},{"date":"1397/12/14 16:08","price":2.0102},{"date":"1397/12/14 16:32","price":2.0114},{"date":"1397/12/14 17:08","price":2.0065},{"date":"1397/12/14 18:08","price":2.0147},{"date":"1397/12/14 18:32","price":2.0098},{"date":"1397/12/14 19:08","price":2.0068},{"date":"1397/12/14 19:32","price":2.0032},{"date":"1397/12/14 20:08","price":2.0136},{"date":"1397/12/14 20:32","price":2.0107},{"date":"1397/12/14 21:08","price":2.0143},{"date":"1397/12/14 21:32","price":2.0154},{"date":"1397/12/14 22:08","price":2.0132},{"date":"1397/12/14 22:32","price":2.0128},{"date":"1397/12/14 23:08","price":2.0192},{"date":"1397/12/14 23:32","price":2.0188}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398