کمترین: 
65.09
بیشترین: 
65.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.97
زمان: 
12/14 23:32
قیمت نفت برنت امروز 14 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 65.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 00:08","price":65.56},{"date":"1397/12/14 00:32","price":65.6},{"date":"1397/12/14 01:08","price":65.57},{"date":"1397/12/14 01:32","price":65.6},{"date":"1397/12/14 02:08","price":65.59},{"date":"1397/12/14 05:08","price":65.53},{"date":"1397/12/14 05:32","price":65.46},{"date":"1397/12/14 06:08","price":65.43},{"date":"1397/12/14 06:32","price":65.38},{"date":"1397/12/14 07:08","price":65.35},{"date":"1397/12/14 07:32","price":65.38},{"date":"1397/12/14 08:08","price":65.32},{"date":"1397/12/14 09:08","price":65.31},{"date":"1397/12/14 10:08","price":65.41},{"date":"1397/12/14 10:32","price":65.35},{"date":"1397/12/14 11:08","price":65.36},{"date":"1397/12/14 12:08","price":65.53},{"date":"1397/12/14 12:32","price":65.35},{"date":"1397/12/14 13:08","price":65.09},{"date":"1397/12/14 14:08","price":65.17},{"date":"1397/12/14 14:32","price":65.39},{"date":"1397/12/14 15:08","price":65.5},{"date":"1397/12/14 15:32","price":65.87},{"date":"1397/12/14 16:08","price":65.81},{"date":"1397/12/14 16:32","price":65.85},{"date":"1397/12/14 17:08","price":65.72},{"date":"1397/12/14 18:08","price":65.97},{"date":"1397/12/14 18:32","price":65.69},{"date":"1397/12/14 19:08","price":65.72},{"date":"1397/12/14 19:32","price":65.47},{"date":"1397/12/14 20:08","price":65.85},{"date":"1397/12/14 20:32","price":65.6},{"date":"1397/12/14 21:08","price":65.72},{"date":"1397/12/14 21:32","price":65.73},{"date":"1397/12/14 22:08","price":65.69},{"date":"1397/12/14 22:32","price":65.67},{"date":"1397/12/14 23:08","price":65.94},{"date":"1397/12/14 23:32","price":65.97}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399