کمترین: 
56.11
بیشترین: 
57.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.65
زمان: 
12/14 23:32
قیمت نفت سبک امروز 14 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 14 اسفند 1397 , 56.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/14 00:08","price":56.44},{"date":"1397/12/14 00:32","price":56.48},{"date":"1397/12/14 01:08","price":56.45},{"date":"1397/12/14 03:08","price":56.49},{"date":"1397/12/14 04:08","price":56.42},{"date":"1397/12/14 04:32","price":56.39},{"date":"1397/12/14 05:08","price":56.4},{"date":"1397/12/14 05:32","price":56.34},{"date":"1397/12/14 06:08","price":56.31},{"date":"1397/12/14 06:32","price":56.34},{"date":"1397/12/14 07:08","price":56.3},{"date":"1397/12/14 07:32","price":56.31},{"date":"1397/12/14 08:08","price":56.27},{"date":"1397/12/14 08:32","price":56.28},{"date":"1397/12/14 09:08","price":56.29},{"date":"1397/12/14 09:32","price":56.27},{"date":"1397/12/14 10:08","price":56.38},{"date":"1397/12/14 10:32","price":56.34},{"date":"1397/12/14 11:08","price":56.3},{"date":"1397/12/14 12:08","price":56.41},{"date":"1397/12/14 12:32","price":56.21},{"date":"1397/12/14 13:08","price":56.11},{"date":"1397/12/14 14:08","price":56.19},{"date":"1397/12/14 14:32","price":56.44},{"date":"1397/12/14 15:08","price":56.58},{"date":"1397/12/14 15:32","price":56.84},{"date":"1397/12/14 16:08","price":56.76},{"date":"1397/12/14 16:32","price":56.77},{"date":"1397/12/14 17:08","price":56.73},{"date":"1397/12/14 18:08","price":57.02},{"date":"1397/12/14 18:32","price":56.73},{"date":"1397/12/14 19:08","price":56.78},{"date":"1397/12/14 19:32","price":56.48},{"date":"1397/12/14 20:08","price":56.73},{"date":"1397/12/14 20:32","price":56.52},{"date":"1397/12/14 21:08","price":56.61},{"date":"1397/12/14 21:32","price":56.63},{"date":"1397/12/14 22:08","price":56.58},{"date":"1397/12/14 22:32","price":56.57},{"date":"1397/12/14 23:08","price":56.64},{"date":"1397/12/14 23:32","price":56.65}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399