کمترین: 
3114
بیشترین: 
3167
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3117
زمان: 
12/13 19:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 13 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 3117 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":3167},{"date":"1397/12/13 11:40","price":3165},{"date":"1397/12/13 11:50","price":3167},{"date":"1397/12/13 12:10","price":3143},{"date":"1397/12/13 12:20","price":3141},{"date":"1397/12/13 12:30","price":3143},{"date":"1397/12/13 12:50","price":3140},{"date":"1397/12/13 13:00","price":3142},{"date":"1397/12/13 13:10","price":3141},{"date":"1397/12/13 13:20","price":3140},{"date":"1397/12/13 13:30","price":3143},{"date":"1397/12/13 13:50","price":3141},{"date":"1397/12/13 14:10","price":3144},{"date":"1397/12/13 14:20","price":3115},{"date":"1397/12/13 14:30","price":3118},{"date":"1397/12/13 14:40","price":3119},{"date":"1397/12/13 14:50","price":3117},{"date":"1397/12/13 15:00","price":3119},{"date":"1397/12/13 15:10","price":3114},{"date":"1397/12/13 15:20","price":3120},{"date":"1397/12/13 15:30","price":3118},{"date":"1397/12/13 15:40","price":3119},{"date":"1397/12/13 16:00","price":3120},{"date":"1397/12/13 16:10","price":3117},{"date":"1397/12/13 16:20","price":3118},{"date":"1397/12/13 16:30","price":3116},{"date":"1397/12/13 16:50","price":3120},{"date":"1397/12/13 17:00","price":3117},{"date":"1397/12/13 17:20","price":3119},{"date":"1397/12/13 17:40","price":3116},{"date":"1397/12/13 17:50","price":3115},{"date":"1397/12/13 18:00","price":3120},{"date":"1397/12/13 18:10","price":3119},{"date":"1397/12/13 18:20","price":3115},{"date":"1397/12/13 18:30","price":3116},{"date":"1397/12/13 18:40","price":3117},{"date":"1397/12/13 19:00","price":3120},{"date":"1397/12/13 19:20","price":3117}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399