کمترین: 
1616
بیشترین: 
1644
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1618
زمان: 
12/13 19:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 13 اسفند 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 1618 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":1643},{"date":"1397/12/13 11:30","price":1644},{"date":"1397/12/13 11:40","price":1642},{"date":"1397/12/13 11:50","price":1644},{"date":"1397/12/13 12:10","price":1631},{"date":"1397/12/13 12:20","price":1630},{"date":"1397/12/13 12:30","price":1631},{"date":"1397/12/13 12:50","price":1629},{"date":"1397/12/13 13:00","price":1631},{"date":"1397/12/13 13:10","price":1630},{"date":"1397/12/13 13:20","price":1629},{"date":"1397/12/13 13:30","price":1631},{"date":"1397/12/13 13:50","price":1630},{"date":"1397/12/13 14:10","price":1632},{"date":"1397/12/13 14:20","price":1617},{"date":"1397/12/13 14:30","price":1618},{"date":"1397/12/13 14:40","price":1619},{"date":"1397/12/13 14:50","price":1618},{"date":"1397/12/13 15:10","price":1616},{"date":"1397/12/13 15:20","price":1619},{"date":"1397/12/13 15:30","price":1618},{"date":"1397/12/13 15:40","price":1619},{"date":"1397/12/13 16:10","price":1617},{"date":"1397/12/13 16:20","price":1618},{"date":"1397/12/13 16:30","price":1617},{"date":"1397/12/13 16:50","price":1619},{"date":"1397/12/13 17:00","price":1618},{"date":"1397/12/13 17:20","price":1619},{"date":"1397/12/13 17:40","price":1617},{"date":"1397/12/13 18:00","price":1619},{"date":"1397/12/13 18:20","price":1617},{"date":"1397/12/13 18:40","price":1618},{"date":"1397/12/13 19:00","price":1619},{"date":"1397/12/13 19:20","price":1618}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399