کمترین: 
9365
بیشترین: 
9532
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9367
زمان: 
12/13 19:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 13 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 13 اسفند 1397 , 9367 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":9526},{"date":"1397/12/13 11:30","price":9532},{"date":"1397/12/13 11:40","price":9524},{"date":"1397/12/13 11:50","price":9531},{"date":"1397/12/13 12:10","price":9458},{"date":"1397/12/13 12:20","price":9450},{"date":"1397/12/13 12:30","price":9451},{"date":"1397/12/13 12:40","price":9453},{"date":"1397/12/13 12:50","price":9441},{"date":"1397/12/13 13:00","price":9449},{"date":"1397/12/13 13:10","price":9447},{"date":"1397/12/13 13:20","price":9441},{"date":"1397/12/13 13:30","price":9454},{"date":"1397/12/13 13:40","price":9452},{"date":"1397/12/13 13:50","price":9446},{"date":"1397/12/13 14:10","price":9456},{"date":"1397/12/13 14:20","price":9368},{"date":"1397/12/13 14:30","price":9378},{"date":"1397/12/13 14:40","price":9380},{"date":"1397/12/13 14:50","price":9375},{"date":"1397/12/13 15:00","price":9379},{"date":"1397/12/13 15:10","price":9365},{"date":"1397/12/13 15:20","price":9381},{"date":"1397/12/13 15:30","price":9377},{"date":"1397/12/13 15:40","price":9376},{"date":"1397/12/13 16:00","price":9381},{"date":"1397/12/13 16:10","price":9368},{"date":"1397/12/13 16:20","price":9378},{"date":"1397/12/13 16:30","price":9373},{"date":"1397/12/13 16:50","price":9381},{"date":"1397/12/13 17:00","price":9374},{"date":"1397/12/13 17:20","price":9385},{"date":"1397/12/13 17:30","price":9379},{"date":"1397/12/13 17:40","price":9372},{"date":"1397/12/13 17:50","price":9366},{"date":"1397/12/13 18:00","price":9380},{"date":"1397/12/13 18:10","price":9379},{"date":"1397/12/13 18:20","price":9365},{"date":"1397/12/13 18:40","price":9368},{"date":"1397/12/13 18:50","price":9370},{"date":"1397/12/13 19:00","price":9375},{"date":"1397/12/13 19:10","price":9377},{"date":"1397/12/13 19:20","price":9367}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399