کمترین: 
1471
بیشترین: 
1503
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1472
زمان: 
12/13 19:10
قیمت کرون نروژ امروز 13 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 1472 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":1502},{"date":"1397/12/13 11:30","price":1503},{"date":"1397/12/13 11:40","price":1502},{"date":"1397/12/13 12:10","price":1490},{"date":"1397/12/13 12:20","price":1488},{"date":"1397/12/13 12:30","price":1489},{"date":"1397/12/13 12:40","price":1490},{"date":"1397/12/13 12:50","price":1489},{"date":"1397/12/13 13:00","price":1490},{"date":"1397/12/13 13:10","price":1489},{"date":"1397/12/13 13:50","price":1488},{"date":"1397/12/13 14:10","price":1490},{"date":"1397/12/13 14:20","price":1476},{"date":"1397/12/13 15:10","price":1474},{"date":"1397/12/13 15:20","price":1477},{"date":"1397/12/13 15:30","price":1475},{"date":"1397/12/13 15:40","price":1474},{"date":"1397/12/13 15:50","price":1475},{"date":"1397/12/13 16:00","price":1476},{"date":"1397/12/13 16:10","price":1474},{"date":"1397/12/13 16:20","price":1475},{"date":"1397/12/13 16:30","price":1474},{"date":"1397/12/13 17:10","price":1475},{"date":"1397/12/13 17:20","price":1476},{"date":"1397/12/13 17:40","price":1475},{"date":"1397/12/13 17:50","price":1473},{"date":"1397/12/13 18:00","price":1474},{"date":"1397/12/13 18:20","price":1471},{"date":"1397/12/13 18:30","price":1472},{"date":"1397/12/13 18:50","price":1473},{"date":"1397/12/13 19:10","price":1472}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399