کمترین: 
1926
بیشترین: 
1965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1926
زمان: 
12/13 19:20
قیمت کرون دانمارک امروز 13 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 1926 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":1964},{"date":"1397/12/13 11:30","price":1965},{"date":"1397/12/13 11:40","price":1962},{"date":"1397/12/13 11:50","price":1964},{"date":"1397/12/13 12:00","price":1962},{"date":"1397/12/13 12:10","price":1947},{"date":"1397/12/13 12:20","price":1944},{"date":"1397/12/13 12:30","price":1945},{"date":"1397/12/13 12:40","price":1946},{"date":"1397/12/13 12:50","price":1944},{"date":"1397/12/13 13:00","price":1945},{"date":"1397/12/13 13:20","price":1944},{"date":"1397/12/13 13:30","price":1947},{"date":"1397/12/13 13:40","price":1946},{"date":"1397/12/13 13:50","price":1945},{"date":"1397/12/13 14:10","price":1947},{"date":"1397/12/13 14:20","price":1929},{"date":"1397/12/13 14:40","price":1931},{"date":"1397/12/13 14:50","price":1930},{"date":"1397/12/13 15:00","price":1931},{"date":"1397/12/13 15:10","price":1928},{"date":"1397/12/13 15:20","price":1932},{"date":"1397/12/13 15:30","price":1931},{"date":"1397/12/13 15:40","price":1930},{"date":"1397/12/13 16:00","price":1931},{"date":"1397/12/13 16:10","price":1928},{"date":"1397/12/13 16:20","price":1929},{"date":"1397/12/13 16:30","price":1928},{"date":"1397/12/13 16:50","price":1930},{"date":"1397/12/13 17:20","price":1931},{"date":"1397/12/13 17:50","price":1929},{"date":"1397/12/13 18:00","price":1932},{"date":"1397/12/13 18:10","price":1930},{"date":"1397/12/13 18:20","price":1928},{"date":"1397/12/13 18:30","price":1927},{"date":"1397/12/13 19:00","price":1929},{"date":"1397/12/13 19:10","price":1928},{"date":"1397/12/13 19:20","price":1926}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399