کمترین: 
4717
بیشترین: 
4820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4720
زمان: 
12/13 19:20
قیمت لاری گرجستان امروز 13 اسفند 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 13 اسفند 1397 , 4720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":4817},{"date":"1397/12/13 11:30","price":4820},{"date":"1397/12/13 11:40","price":4816},{"date":"1397/12/13 11:50","price":4820},{"date":"1397/12/13 12:10","price":4783},{"date":"1397/12/13 12:20","price":4780},{"date":"1397/12/13 12:30","price":4783},{"date":"1397/12/13 12:50","price":4777},{"date":"1397/12/13 13:00","price":4781},{"date":"1397/12/13 13:10","price":4779},{"date":"1397/12/13 13:20","price":4777},{"date":"1397/12/13 13:30","price":4783},{"date":"1397/12/13 13:40","price":4782},{"date":"1397/12/13 13:50","price":4779},{"date":"1397/12/13 14:10","price":4785},{"date":"1397/12/13 14:20","price":4740},{"date":"1397/12/13 14:30","price":4745},{"date":"1397/12/13 14:40","price":4746},{"date":"1397/12/13 14:50","price":4743},{"date":"1397/12/13 15:00","price":4745},{"date":"1397/12/13 15:10","price":4739},{"date":"1397/12/13 15:20","price":4747},{"date":"1397/12/13 15:30","price":4745},{"date":"1397/12/13 15:40","price":4746},{"date":"1397/12/13 16:00","price":4748},{"date":"1397/12/13 16:10","price":4742},{"date":"1397/12/13 16:20","price":4731},{"date":"1397/12/13 16:30","price":4728},{"date":"1397/12/13 16:50","price":4729},{"date":"1397/12/13 17:00","price":4725},{"date":"1397/12/13 17:20","price":4723},{"date":"1397/12/13 17:40","price":4719},{"date":"1397/12/13 17:50","price":4717},{"date":"1397/12/13 18:00","price":4724},{"date":"1397/12/13 18:10","price":4723},{"date":"1397/12/13 18:20","price":4718},{"date":"1397/12/13 18:40","price":4720},{"date":"1397/12/13 19:00","price":4724},{"date":"1397/12/13 19:10","price":4725},{"date":"1397/12/13 19:20","price":4720}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398