کمترین: 
3484
بیشترین: 
3543
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3487
زمان: 
12/13 19:20
قیمت ریال قطر امروز 13 اسفند 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 13 اسفند 1397 , 3487 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":3541},{"date":"1397/12/13 11:30","price":3543},{"date":"1397/12/13 11:40","price":3540},{"date":"1397/12/13 11:50","price":3543},{"date":"1397/12/13 12:10","price":3516},{"date":"1397/12/13 12:20","price":3514},{"date":"1397/12/13 12:30","price":3516},{"date":"1397/12/13 12:50","price":3512},{"date":"1397/12/13 13:00","price":3514},{"date":"1397/12/13 13:10","price":3513},{"date":"1397/12/13 13:20","price":3512},{"date":"1397/12/13 13:30","price":3516},{"date":"1397/12/13 13:40","price":3515},{"date":"1397/12/13 13:50","price":3513},{"date":"1397/12/13 14:10","price":3517},{"date":"1397/12/13 14:20","price":3484},{"date":"1397/12/13 14:30","price":3488},{"date":"1397/12/13 14:40","price":3489},{"date":"1397/12/13 14:50","price":3487},{"date":"1397/12/13 15:00","price":3488},{"date":"1397/12/13 15:10","price":3484},{"date":"1397/12/13 15:20","price":3490},{"date":"1397/12/13 15:30","price":3488},{"date":"1397/12/13 15:40","price":3489},{"date":"1397/12/13 16:00","price":3490},{"date":"1397/12/13 16:10","price":3486},{"date":"1397/12/13 16:20","price":3488},{"date":"1397/12/13 16:30","price":3486},{"date":"1397/12/13 16:50","price":3490},{"date":"1397/12/13 17:00","price":3486},{"date":"1397/12/13 17:10","price":3487},{"date":"1397/12/13 17:20","price":3489},{"date":"1397/12/13 17:40","price":3486},{"date":"1397/12/13 17:50","price":3484},{"date":"1397/12/13 18:00","price":3489},{"date":"1397/12/13 18:20","price":3485},{"date":"1397/12/13 18:40","price":3487},{"date":"1397/12/13 18:50","price":3486},{"date":"1397/12/13 19:00","price":3489},{"date":"1397/12/13 19:10","price":3490},{"date":"1397/12/13 19:20","price":3487}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399