کمترین: 
3383
بیشترین: 
3441
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3387
زمان: 
12/13 19:20
قیمت ریال عربستان امروز 13 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 اسفند 1397 , 3387 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":3439},{"date":"1397/12/13 11:30","price":3441},{"date":"1397/12/13 11:40","price":3438},{"date":"1397/12/13 11:50","price":3441},{"date":"1397/12/13 12:10","price":3415},{"date":"1397/12/13 12:20","price":3413},{"date":"1397/12/13 12:30","price":3415},{"date":"1397/12/13 12:50","price":3411},{"date":"1397/12/13 13:00","price":3413},{"date":"1397/12/13 13:10","price":3412},{"date":"1397/12/13 13:20","price":3411},{"date":"1397/12/13 13:30","price":3415},{"date":"1397/12/13 13:40","price":3414},{"date":"1397/12/13 13:50","price":3412},{"date":"1397/12/13 14:10","price":3416},{"date":"1397/12/13 14:20","price":3384},{"date":"1397/12/13 14:30","price":3388},{"date":"1397/12/13 14:50","price":3387},{"date":"1397/12/13 15:00","price":3388},{"date":"1397/12/13 15:10","price":3383},{"date":"1397/12/13 15:20","price":3389},{"date":"1397/12/13 15:30","price":3388},{"date":"1397/12/13 16:00","price":3390},{"date":"1397/12/13 16:10","price":3386},{"date":"1397/12/13 16:20","price":3388},{"date":"1397/12/13 16:30","price":3386},{"date":"1397/12/13 16:50","price":3389},{"date":"1397/12/13 17:00","price":3386},{"date":"1397/12/13 17:20","price":3389},{"date":"1397/12/13 17:30","price":3388},{"date":"1397/12/13 17:40","price":3386},{"date":"1397/12/13 17:50","price":3384},{"date":"1397/12/13 18:00","price":3389},{"date":"1397/12/13 18:10","price":3388},{"date":"1397/12/13 18:20","price":3384},{"date":"1397/12/13 18:30","price":3385},{"date":"1397/12/13 18:40","price":3386},{"date":"1397/12/13 19:00","price":3389},{"date":"1397/12/13 19:10","price":3390},{"date":"1397/12/13 19:20","price":3387}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399