کمترین: 
7462
بیشترین: 
7589
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7469
زمان: 
12/13 19:20
قیمت منات آذربایجان امروز 13 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 13 اسفند 1397 , 7469 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":7585},{"date":"1397/12/13 11:30","price":7589},{"date":"1397/12/13 11:40","price":7583},{"date":"1397/12/13 11:50","price":7589},{"date":"1397/12/13 12:10","price":7531},{"date":"1397/12/13 12:20","price":7527},{"date":"1397/12/13 12:30","price":7531},{"date":"1397/12/13 12:50","price":7522},{"date":"1397/12/13 13:00","price":7528},{"date":"1397/12/13 13:10","price":7526},{"date":"1397/12/13 13:20","price":7522},{"date":"1397/12/13 13:30","price":7531},{"date":"1397/12/13 13:50","price":7525},{"date":"1397/12/13 14:10","price":7534},{"date":"1397/12/13 14:20","price":7464},{"date":"1397/12/13 14:30","price":7472},{"date":"1397/12/13 14:40","price":7474},{"date":"1397/12/13 14:50","price":7469},{"date":"1397/12/13 15:00","price":7472},{"date":"1397/12/13 15:10","price":7462},{"date":"1397/12/13 15:20","price":7475},{"date":"1397/12/13 15:30","price":7472},{"date":"1397/12/13 15:40","price":7473},{"date":"1397/12/13 15:50","price":7474},{"date":"1397/12/13 16:00","price":7476},{"date":"1397/12/13 16:10","price":7468},{"date":"1397/12/13 16:20","price":7472},{"date":"1397/12/13 16:30","price":7467},{"date":"1397/12/13 16:50","price":7475},{"date":"1397/12/13 17:00","price":7468},{"date":"1397/12/13 17:10","price":7469},{"date":"1397/12/13 17:20","price":7474},{"date":"1397/12/13 17:30","price":7473},{"date":"1397/12/13 17:40","price":7467},{"date":"1397/12/13 17:50","price":7464},{"date":"1397/12/13 18:00","price":7475},{"date":"1397/12/13 18:10","price":7473},{"date":"1397/12/13 18:20","price":7465},{"date":"1397/12/13 18:30","price":7466},{"date":"1397/12/13 18:40","price":7469},{"date":"1397/12/13 18:50","price":7468},{"date":"1397/12/13 19:00","price":7475},{"date":"1397/12/13 19:10","price":7477},{"date":"1397/12/13 19:20","price":7469}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399