کمترین: 
1361
بیشترین: 
1392
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1363
زمان: 
12/13 19:20
قیمت کرون سوئد امروز 13 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 اسفند 1397 , 1363 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":1391},{"date":"1397/12/13 11:30","price":1392},{"date":"1397/12/13 11:40","price":1391},{"date":"1397/12/13 11:50","price":1392},{"date":"1397/12/13 12:00","price":1391},{"date":"1397/12/13 12:10","price":1380},{"date":"1397/12/13 12:20","price":1378},{"date":"1397/12/13 12:30","price":1379},{"date":"1397/12/13 12:50","price":1377},{"date":"1397/12/13 13:00","price":1378},{"date":"1397/12/13 13:20","price":1377},{"date":"1397/12/13 13:30","price":1379},{"date":"1397/12/13 13:50","price":1378},{"date":"1397/12/13 14:10","price":1379},{"date":"1397/12/13 14:20","price":1367},{"date":"1397/12/13 14:30","price":1368},{"date":"1397/12/13 14:40","price":1367},{"date":"1397/12/13 14:50","price":1366},{"date":"1397/12/13 15:00","price":1367},{"date":"1397/12/13 15:10","price":1365},{"date":"1397/12/13 15:20","price":1367},{"date":"1397/12/13 15:30","price":1364},{"date":"1397/12/13 15:40","price":1363},{"date":"1397/12/13 16:00","price":1364},{"date":"1397/12/13 16:10","price":1361},{"date":"1397/12/13 16:20","price":1364},{"date":"1397/12/13 16:30","price":1362},{"date":"1397/12/13 17:00","price":1364},{"date":"1397/12/13 17:10","price":1365},{"date":"1397/12/13 17:30","price":1366},{"date":"1397/12/13 17:40","price":1365},{"date":"1397/12/13 17:50","price":1364},{"date":"1397/12/13 18:20","price":1363},{"date":"1397/12/13 18:40","price":1364},{"date":"1397/12/13 18:50","price":1362},{"date":"1397/12/13 19:00","price":1364},{"date":"1397/12/13 19:20","price":1363}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399