کمترین: 
8633
بیشترین: 
8785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8638
زمان: 
12/13 19:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 13 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 13 اسفند 1397 , 8638 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":8783},{"date":"1397/12/13 11:30","price":8785},{"date":"1397/12/13 11:40","price":8779},{"date":"1397/12/13 11:50","price":8785},{"date":"1397/12/13 12:10","price":8721},{"date":"1397/12/13 12:20","price":8710},{"date":"1397/12/13 12:40","price":8712},{"date":"1397/12/13 12:50","price":8705},{"date":"1397/12/13 13:00","price":8712},{"date":"1397/12/13 13:10","price":8708},{"date":"1397/12/13 13:20","price":8702},{"date":"1397/12/13 13:30","price":8710},{"date":"1397/12/13 13:40","price":8711},{"date":"1397/12/13 13:50","price":8706},{"date":"1397/12/13 14:00","price":8707},{"date":"1397/12/13 14:10","price":8715},{"date":"1397/12/13 14:20","price":8636},{"date":"1397/12/13 14:30","price":8644},{"date":"1397/12/13 14:40","price":8646},{"date":"1397/12/13 14:50","price":8647},{"date":"1397/12/13 15:00","price":8644},{"date":"1397/12/13 15:10","price":8638},{"date":"1397/12/13 15:20","price":8640},{"date":"1397/12/13 15:30","price":8648},{"date":"1397/12/13 15:40","price":8644},{"date":"1397/12/13 15:50","price":8646},{"date":"1397/12/13 16:00","price":8637},{"date":"1397/12/13 16:10","price":8639},{"date":"1397/12/13 16:20","price":8651},{"date":"1397/12/13 16:30","price":8644},{"date":"1397/12/13 16:50","price":8648},{"date":"1397/12/13 17:00","price":8645},{"date":"1397/12/13 17:10","price":8647},{"date":"1397/12/13 17:20","price":8657},{"date":"1397/12/13 17:30","price":8654},{"date":"1397/12/13 17:40","price":8646},{"date":"1397/12/13 17:50","price":8642},{"date":"1397/12/13 18:00","price":8641},{"date":"1397/12/13 18:10","price":8650},{"date":"1397/12/13 18:20","price":8637},{"date":"1397/12/13 18:30","price":8633},{"date":"1397/12/13 18:40","price":8634},{"date":"1397/12/13 18:50","price":8636},{"date":"1397/12/13 19:00","price":8642},{"date":"1397/12/13 19:10","price":8645},{"date":"1397/12/13 19:20","price":8638}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398