کمترین: 
8987
بیشترین: 
9144
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8994
زمان: 
12/13 19:20
قیمت دلار استرالیا امروز 13 اسفند 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 13 اسفند 1397 , 8994 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":9139},{"date":"1397/12/13 11:30","price":9144},{"date":"1397/12/13 11:40","price":9136},{"date":"1397/12/13 11:50","price":9142},{"date":"1397/12/13 12:00","price":9140},{"date":"1397/12/13 12:10","price":9074},{"date":"1397/12/13 12:20","price":9062},{"date":"1397/12/13 12:30","price":9061},{"date":"1397/12/13 12:40","price":9063},{"date":"1397/12/13 12:50","price":9057},{"date":"1397/12/13 13:00","price":9064},{"date":"1397/12/13 13:10","price":9063},{"date":"1397/12/13 13:20","price":9068},{"date":"1397/12/13 13:30","price":9066},{"date":"1397/12/13 13:40","price":9065},{"date":"1397/12/13 13:50","price":9061},{"date":"1397/12/13 14:00","price":9064},{"date":"1397/12/13 14:10","price":9072},{"date":"1397/12/13 14:20","price":8987},{"date":"1397/12/13 14:30","price":8996},{"date":"1397/12/13 14:40","price":9000},{"date":"1397/12/13 15:00","price":9003},{"date":"1397/12/13 15:10","price":8989},{"date":"1397/12/13 15:20","price":8993},{"date":"1397/12/13 15:30","price":9003},{"date":"1397/12/13 15:40","price":8996},{"date":"1397/12/13 15:50","price":9003},{"date":"1397/12/13 16:00","price":9006},{"date":"1397/12/13 16:10","price":8999},{"date":"1397/12/13 16:20","price":9010},{"date":"1397/12/13 16:30","price":9001},{"date":"1397/12/13 16:50","price":9010},{"date":"1397/12/13 17:00","price":9007},{"date":"1397/12/13 17:10","price":9009},{"date":"1397/12/13 17:20","price":9012},{"date":"1397/12/13 17:30","price":9011},{"date":"1397/12/13 17:40","price":9000},{"date":"1397/12/13 17:50","price":9008},{"date":"1397/12/13 18:00","price":9004},{"date":"1397/12/13 18:10","price":9008},{"date":"1397/12/13 18:20","price":8993},{"date":"1397/12/13 18:30","price":8992},{"date":"1397/12/13 18:50","price":8993},{"date":"1397/12/13 19:00","price":8999},{"date":"1397/12/13 19:10","price":9001},{"date":"1397/12/13 19:20","price":8994}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399