کمترین: 
9531
بیشترین: 
9708
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9540
زمان: 
12/13 19:20
قیمت دلار کانادا امروز 13 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 13 اسفند 1397 , 9540 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":9701},{"date":"1397/12/13 11:30","price":9708},{"date":"1397/12/13 11:40","price":9698},{"date":"1397/12/13 11:50","price":9705},{"date":"1397/12/13 12:00","price":9702},{"date":"1397/12/13 12:10","price":9630},{"date":"1397/12/13 12:20","price":9626},{"date":"1397/12/13 12:30","price":9628},{"date":"1397/12/13 12:50","price":9620},{"date":"1397/12/13 13:00","price":9627},{"date":"1397/12/13 13:10","price":9622},{"date":"1397/12/13 13:20","price":9628},{"date":"1397/12/13 13:40","price":9625},{"date":"1397/12/13 13:50","price":9620},{"date":"1397/12/13 14:00","price":9623},{"date":"1397/12/13 14:10","price":9634},{"date":"1397/12/13 14:20","price":9540},{"date":"1397/12/13 14:30","price":9548},{"date":"1397/12/13 14:40","price":9550},{"date":"1397/12/13 14:50","price":9541},{"date":"1397/12/13 15:00","price":9534},{"date":"1397/12/13 15:10","price":9531},{"date":"1397/12/13 15:20","price":9534},{"date":"1397/12/13 15:30","price":9543},{"date":"1397/12/13 15:40","price":9537},{"date":"1397/12/13 15:50","price":9535},{"date":"1397/12/13 16:00","price":9548},{"date":"1397/12/13 16:10","price":9538},{"date":"1397/12/13 16:20","price":9542},{"date":"1397/12/13 16:30","price":9539},{"date":"1397/12/13 16:50","price":9543},{"date":"1397/12/13 17:00","price":9539},{"date":"1397/12/13 17:10","price":9541},{"date":"1397/12/13 17:20","price":9549},{"date":"1397/12/13 17:30","price":9550},{"date":"1397/12/13 17:40","price":9543},{"date":"1397/12/13 17:50","price":9540},{"date":"1397/12/13 18:00","price":9545},{"date":"1397/12/13 18:10","price":9553},{"date":"1397/12/13 18:20","price":9542},{"date":"1397/12/13 18:30","price":9546},{"date":"1397/12/13 18:40","price":9543},{"date":"1397/12/13 18:50","price":9545},{"date":"1397/12/13 19:00","price":9549},{"date":"1397/12/13 19:10","price":9550},{"date":"1397/12/13 19:20","price":9540}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399