کمترین: 
1893
بیشترین: 
1928
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1895
زمان: 
12/13 19:20
قیمت یوان چین امروز 13 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 13 اسفند 1397 , 1895 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":1926},{"date":"1397/12/13 11:40","price":1925},{"date":"1397/12/13 11:50","price":1928},{"date":"1397/12/13 12:00","price":1926},{"date":"1397/12/13 12:10","price":1912},{"date":"1397/12/13 12:20","price":1910},{"date":"1397/12/13 12:30","price":1912},{"date":"1397/12/13 12:40","price":1910},{"date":"1397/12/13 12:50","price":1908},{"date":"1397/12/13 13:00","price":1911},{"date":"1397/12/13 13:10","price":1910},{"date":"1397/12/13 13:20","price":1909},{"date":"1397/12/13 13:30","price":1912},{"date":"1397/12/13 13:40","price":1911},{"date":"1397/12/13 13:50","price":1910},{"date":"1397/12/13 14:10","price":1912},{"date":"1397/12/13 14:20","price":1894},{"date":"1397/12/13 14:30","price":1896},{"date":"1397/12/13 14:40","price":1897},{"date":"1397/12/13 14:50","price":1896},{"date":"1397/12/13 15:00","price":1897},{"date":"1397/12/13 15:10","price":1894},{"date":"1397/12/13 15:20","price":1897},{"date":"1397/12/13 15:30","price":1896},{"date":"1397/12/13 15:40","price":1897},{"date":"1397/12/13 15:50","price":1896},{"date":"1397/12/13 16:10","price":1894},{"date":"1397/12/13 16:20","price":1895},{"date":"1397/12/13 16:30","price":1894},{"date":"1397/12/13 16:50","price":1896},{"date":"1397/12/13 17:00","price":1894},{"date":"1397/12/13 17:20","price":1896},{"date":"1397/12/13 17:30","price":1895},{"date":"1397/12/13 17:40","price":1894},{"date":"1397/12/13 17:50","price":1893},{"date":"1397/12/13 18:00","price":1896},{"date":"1397/12/13 18:10","price":1895},{"date":"1397/12/13 18:20","price":1893},{"date":"1397/12/13 18:30","price":1894},{"date":"1397/12/13 19:00","price":1896},{"date":"1397/12/13 19:20","price":1895}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399