کمترین: 
2356
بیشترین: 
2398
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2362
زمان: 
12/13 19:20
قیمت لیر ترکیه امروز 13 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 2362 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":2398},{"date":"1397/12/13 11:30","price":2397},{"date":"1397/12/13 11:40","price":2398},{"date":"1397/12/13 11:50","price":2392},{"date":"1397/12/13 12:10","price":2374},{"date":"1397/12/13 12:20","price":2376},{"date":"1397/12/13 12:30","price":2380},{"date":"1397/12/13 12:40","price":2375},{"date":"1397/12/13 12:50","price":2372},{"date":"1397/12/13 13:00","price":2374},{"date":"1397/12/13 13:10","price":2375},{"date":"1397/12/13 13:30","price":2381},{"date":"1397/12/13 13:40","price":2377},{"date":"1397/12/13 13:50","price":2378},{"date":"1397/12/13 14:00","price":2377},{"date":"1397/12/13 14:10","price":2378},{"date":"1397/12/13 14:20","price":2357},{"date":"1397/12/13 14:30","price":2358},{"date":"1397/12/13 14:40","price":2362},{"date":"1397/12/13 14:50","price":2361},{"date":"1397/12/13 15:00","price":2358},{"date":"1397/12/13 15:10","price":2356},{"date":"1397/12/13 15:20","price":2361},{"date":"1397/12/13 15:30","price":2359},{"date":"1397/12/13 15:50","price":2361},{"date":"1397/12/13 16:10","price":2359},{"date":"1397/12/13 16:20","price":2360},{"date":"1397/12/13 16:30","price":2359},{"date":"1397/12/13 16:50","price":2364},{"date":"1397/12/13 17:00","price":2359},{"date":"1397/12/13 17:20","price":2362},{"date":"1397/12/13 17:40","price":2361},{"date":"1397/12/13 17:50","price":2360},{"date":"1397/12/13 18:00","price":2362},{"date":"1397/12/13 18:10","price":2363},{"date":"1397/12/13 18:20","price":2360},{"date":"1397/12/13 18:30","price":2359},{"date":"1397/12/13 18:50","price":2360},{"date":"1397/12/13 19:00","price":2364},{"date":"1397/12/13 19:10","price":2363},{"date":"1397/12/13 19:20","price":2362}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399