کمترین: 
3454
بیشترین: 
3513
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3458
زمان: 
12/13 19:20
قیمت درهم امارات امروز 13 اسفند 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 3458 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:20","price":3511},{"date":"1397/12/13 11:30","price":3513},{"date":"1397/12/13 11:40","price":3510},{"date":"1397/12/13 11:50","price":3513},{"date":"1397/12/13 12:10","price":3486},{"date":"1397/12/13 12:20","price":3484},{"date":"1397/12/13 12:30","price":3486},{"date":"1397/12/13 12:50","price":3482},{"date":"1397/12/13 13:00","price":3485},{"date":"1397/12/13 13:10","price":3484},{"date":"1397/12/13 13:20","price":3482},{"date":"1397/12/13 13:30","price":3486},{"date":"1397/12/13 13:50","price":3484},{"date":"1397/12/13 14:10","price":3488},{"date":"1397/12/13 14:20","price":3455},{"date":"1397/12/13 14:30","price":3459},{"date":"1397/12/13 14:40","price":3460},{"date":"1397/12/13 14:50","price":3458},{"date":"1397/12/13 15:00","price":3459},{"date":"1397/12/13 15:10","price":3454},{"date":"1397/12/13 15:20","price":3460},{"date":"1397/12/13 15:30","price":3459},{"date":"1397/12/13 15:50","price":3460},{"date":"1397/12/13 16:00","price":3461},{"date":"1397/12/13 16:10","price":3457},{"date":"1397/12/13 16:20","price":3459},{"date":"1397/12/13 16:30","price":3457},{"date":"1397/12/13 16:50","price":3460},{"date":"1397/12/13 17:00","price":3457},{"date":"1397/12/13 17:20","price":3460},{"date":"1397/12/13 17:30","price":3459},{"date":"1397/12/13 17:40","price":3457},{"date":"1397/12/13 17:50","price":3455},{"date":"1397/12/13 18:00","price":3460},{"date":"1397/12/13 18:10","price":3459},{"date":"1397/12/13 18:20","price":3456},{"date":"1397/12/13 18:40","price":3457},{"date":"1397/12/13 19:00","price":3460},{"date":"1397/12/13 19:10","price":3461},{"date":"1397/12/13 19:20","price":3458}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398