کمترین: 
21.97
بیشترین: 
23.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.12
زمان: 
12/13 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 13 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 23.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 11:08","price":22.1},{"date":"1397/12/13 11:32","price":22.14},{"date":"1397/12/13 12:08","price":21.98},{"date":"1397/12/13 12:32","price":21.97},{"date":"1397/12/13 13:08","price":22.24},{"date":"1397/12/13 13:32","price":22.21},{"date":"1397/12/13 14:08","price":22.22},{"date":"1397/12/13 17:08","price":22.68},{"date":"1397/12/13 17:32","price":22.82},{"date":"1397/12/13 18:08","price":22.88},{"date":"1397/12/13 18:32","price":23.12},{"date":"1397/12/13 19:08","price":23.16},{"date":"1397/12/13 19:32","price":22.96},{"date":"1397/12/13 20:08","price":22.95},{"date":"1397/12/13 20:32","price":23.13},{"date":"1397/12/13 21:08","price":23.12}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399