کمترین: 
13833.9
بیشترین: 
13833.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13833.9
زمان: 
12/13 10:19
قیمت دینار کویت امروز 13 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 13833.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":13833.9}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399