کمترین: 
5559.1
بیشترین: 
5559.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5559.1
زمان: 
12/13 10:19
قیمت پوند امروز 13 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 13 اسفند 1397 , 5559.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 10:19","price":5559.1}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399