کمترین: 
616.88
بیشترین: 
626.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
620.13
زمان: 
12/13 23:32
قیمت گازوئیل امروز 13 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 620.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 05:08","price":617.63},{"date":"1397/12/13 05:32","price":617},{"date":"1397/12/13 06:08","price":618},{"date":"1397/12/13 06:32","price":617.63},{"date":"1397/12/13 07:32","price":617.75},{"date":"1397/12/13 08:08","price":617.63},{"date":"1397/12/13 08:32","price":617.38},{"date":"1397/12/13 09:08","price":617.13},{"date":"1397/12/13 09:32","price":616.88},{"date":"1397/12/13 10:08","price":617.13},{"date":"1397/12/13 10:32","price":618.13},{"date":"1397/12/13 11:08","price":617.63},{"date":"1397/12/13 12:08","price":618.63},{"date":"1397/12/13 12:32","price":620},{"date":"1397/12/13 13:08","price":621.63},{"date":"1397/12/13 13:32","price":622.38},{"date":"1397/12/13 14:08","price":623.13},{"date":"1397/12/13 15:08","price":620.38},{"date":"1397/12/13 15:32","price":619.88},{"date":"1397/12/13 16:08","price":620.63},{"date":"1397/12/13 17:08","price":622.25},{"date":"1397/12/13 17:32","price":623.63},{"date":"1397/12/13 18:08","price":624.13},{"date":"1397/12/13 18:32","price":626.88},{"date":"1397/12/13 19:08","price":624.88},{"date":"1397/12/13 19:32","price":623.63},{"date":"1397/12/13 20:08","price":622.88},{"date":"1397/12/13 20:32","price":620.38},{"date":"1397/12/13 21:08","price":617.38},{"date":"1397/12/13 21:32","price":617.25},{"date":"1397/12/13 22:08","price":616.88},{"date":"1397/12/13 23:08","price":619.38},{"date":"1397/12/13 23:32","price":620.13}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399