کمترین: 
65.19
بیشترین: 
66.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.6
زمان: 
12/13 23:32
قیمت نفت برنت امروز 13 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 65.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 05:08","price":65.38},{"date":"1397/12/13 05:32","price":65.28},{"date":"1397/12/13 06:08","price":65.39},{"date":"1397/12/13 06:32","price":65.31},{"date":"1397/12/13 07:08","price":65.34},{"date":"1397/12/13 07:32","price":65.38},{"date":"1397/12/13 08:08","price":65.4},{"date":"1397/12/13 08:32","price":65.35},{"date":"1397/12/13 09:08","price":65.34},{"date":"1397/12/13 09:32","price":65.32},{"date":"1397/12/13 10:08","price":65.35},{"date":"1397/12/13 10:32","price":65.33},{"date":"1397/12/13 11:08","price":65.23},{"date":"1397/12/13 11:32","price":65.19},{"date":"1397/12/13 12:08","price":65.33},{"date":"1397/12/13 12:32","price":65.47},{"date":"1397/12/13 13:08","price":65.61},{"date":"1397/12/13 13:32","price":65.69},{"date":"1397/12/13 14:08","price":65.83},{"date":"1397/12/13 14:32","price":65.81},{"date":"1397/12/13 15:08","price":65.56},{"date":"1397/12/13 15:32","price":65.48},{"date":"1397/12/13 16:08","price":65.57},{"date":"1397/12/13 16:32","price":65.64},{"date":"1397/12/13 17:08","price":65.8},{"date":"1397/12/13 17:32","price":65.87},{"date":"1397/12/13 18:08","price":65.88},{"date":"1397/12/13 18:32","price":66.11},{"date":"1397/12/13 19:08","price":66.03},{"date":"1397/12/13 19:32","price":65.93},{"date":"1397/12/13 20:08","price":65.81},{"date":"1397/12/13 20:32","price":65.52},{"date":"1397/12/13 21:08","price":65.22},{"date":"1397/12/13 21:32","price":65.33},{"date":"1397/12/13 22:08","price":65.27},{"date":"1397/12/13 23:08","price":65.47},{"date":"1397/12/13 23:32","price":65.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399