کمترین: 
2.822
بیشترین: 
2.876
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.852
زمان: 
12/13 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 13 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 2.852 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 03:08","price":2.846},{"date":"1397/12/13 03:32","price":2.853},{"date":"1397/12/13 04:32","price":2.852},{"date":"1397/12/13 05:08","price":2.853},{"date":"1397/12/13 05:32","price":2.852},{"date":"1397/12/13 06:08","price":2.856},{"date":"1397/12/13 06:32","price":2.857},{"date":"1397/12/13 07:08","price":2.856},{"date":"1397/12/13 07:32","price":2.855},{"date":"1397/12/13 08:08","price":2.854},{"date":"1397/12/13 09:08","price":2.848},{"date":"1397/12/13 09:32","price":2.844},{"date":"1397/12/13 10:08","price":2.846},{"date":"1397/12/13 10:32","price":2.843},{"date":"1397/12/13 11:08","price":2.838},{"date":"1397/12/13 11:32","price":2.837},{"date":"1397/12/13 12:08","price":2.822},{"date":"1397/12/13 12:32","price":2.825},{"date":"1397/12/13 13:08","price":2.837},{"date":"1397/12/13 13:32","price":2.833},{"date":"1397/12/13 14:08","price":2.842},{"date":"1397/12/13 14:32","price":2.845},{"date":"1397/12/13 15:08","price":2.851},{"date":"1397/12/13 15:32","price":2.854},{"date":"1397/12/13 16:08","price":2.857},{"date":"1397/12/13 16:32","price":2.864},{"date":"1397/12/13 17:08","price":2.876},{"date":"1397/12/13 18:08","price":2.845},{"date":"1397/12/13 18:32","price":2.856},{"date":"1397/12/13 19:08","price":2.848},{"date":"1397/12/13 19:32","price":2.851},{"date":"1397/12/13 20:08","price":2.843},{"date":"1397/12/13 20:32","price":2.841},{"date":"1397/12/13 21:32","price":2.843},{"date":"1397/12/13 22:08","price":2.849},{"date":"1397/12/13 23:08","price":2.859},{"date":"1397/12/13 23:32","price":2.852}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399