کمترین: 
1.7315
بیشترین: 
1.7586
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.747
زمان: 
12/13 23:32
قیمت بنزین امروز 13 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 13 اسفند 1397 , 1.747 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 03:08","price":1.7388},{"date":"1397/12/13 03:32","price":1.7335},{"date":"1397/12/13 04:08","price":1.7347},{"date":"1397/12/13 04:32","price":1.7355},{"date":"1397/12/13 05:08","price":1.7375},{"date":"1397/12/13 05:32","price":1.7343},{"date":"1397/12/13 06:08","price":1.7365},{"date":"1397/12/13 06:32","price":1.7349},{"date":"1397/12/13 07:08","price":1.735},{"date":"1397/12/13 07:32","price":1.7365},{"date":"1397/12/13 08:08","price":1.737},{"date":"1397/12/13 08:32","price":1.7365},{"date":"1397/12/13 09:08","price":1.7355},{"date":"1397/12/13 09:32","price":1.735},{"date":"1397/12/13 10:08","price":1.7369},{"date":"1397/12/13 10:32","price":1.7365},{"date":"1397/12/13 11:08","price":1.733},{"date":"1397/12/13 11:32","price":1.7315},{"date":"1397/12/13 12:08","price":1.7368},{"date":"1397/12/13 12:32","price":1.74},{"date":"1397/12/13 13:08","price":1.746},{"date":"1397/12/13 13:32","price":1.748},{"date":"1397/12/13 14:08","price":1.7515},{"date":"1397/12/13 14:32","price":1.7505},{"date":"1397/12/13 15:08","price":1.7455},{"date":"1397/12/13 15:32","price":1.7445},{"date":"1397/12/13 16:08","price":1.745},{"date":"1397/12/13 16:32","price":1.7495},{"date":"1397/12/13 17:08","price":1.752},{"date":"1397/12/13 17:32","price":1.7537},{"date":"1397/12/13 18:08","price":1.7529},{"date":"1397/12/13 18:32","price":1.7586},{"date":"1397/12/13 19:08","price":1.758},{"date":"1397/12/13 19:32","price":1.7556},{"date":"1397/12/13 20:08","price":1.7512},{"date":"1397/12/13 20:32","price":1.7435},{"date":"1397/12/13 21:08","price":1.7378},{"date":"1397/12/13 21:32","price":1.7395},{"date":"1397/12/13 22:08","price":1.7375},{"date":"1397/12/13 23:08","price":1.7443},{"date":"1397/12/13 23:32","price":1.747}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399