کمترین: 
2.0014
بیشترین: 
2.0329
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.012
زمان: 
12/13 23:32
قیمت نفت کوره امروز 13 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 2.012 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 03:08","price":2.0109},{"date":"1397/12/13 03:32","price":2.0065},{"date":"1397/12/13 04:08","price":2.0068},{"date":"1397/12/13 04:32","price":2.0082},{"date":"1397/12/13 05:08","price":2.0088},{"date":"1397/12/13 05:32","price":2.0074},{"date":"1397/12/13 06:08","price":2.01},{"date":"1397/12/13 06:32","price":2.0091},{"date":"1397/12/13 07:08","price":2.0092},{"date":"1397/12/13 07:32","price":2.0099},{"date":"1397/12/13 08:08","price":2.0092},{"date":"1397/12/13 08:32","price":2.0085},{"date":"1397/12/13 09:08","price":2.0076},{"date":"1397/12/13 09:32","price":2.0062},{"date":"1397/12/13 10:08","price":2.0077},{"date":"1397/12/13 10:32","price":2.0092},{"date":"1397/12/13 11:08","price":2.0065},{"date":"1397/12/13 11:32","price":2.0057},{"date":"1397/12/13 12:08","price":2.0095},{"date":"1397/12/13 12:32","price":2.0147},{"date":"1397/12/13 13:08","price":2.0195},{"date":"1397/12/13 13:32","price":2.0226},{"date":"1397/12/13 14:08","price":2.0232},{"date":"1397/12/13 14:32","price":2.0229},{"date":"1397/12/13 15:08","price":2.0161},{"date":"1397/12/13 15:32","price":2.0135},{"date":"1397/12/13 16:08","price":2.0152},{"date":"1397/12/13 16:32","price":2.0156},{"date":"1397/12/13 17:08","price":2.0194},{"date":"1397/12/13 17:32","price":2.0229},{"date":"1397/12/13 18:08","price":2.0253},{"date":"1397/12/13 18:32","price":2.0329},{"date":"1397/12/13 19:08","price":2.0262},{"date":"1397/12/13 19:32","price":2.0229},{"date":"1397/12/13 20:08","price":2.0208},{"date":"1397/12/13 20:32","price":2.0128},{"date":"1397/12/13 21:08","price":2.0041},{"date":"1397/12/13 21:32","price":2.0014},{"date":"1397/12/13 22:08","price":2.0015},{"date":"1397/12/13 23:08","price":2.0082},{"date":"1397/12/13 23:32","price":2.012}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398