کمترین: 
55.89
بیشترین: 
56.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.52
زمان: 
12/13 23:32
قیمت نفت سبک امروز 13 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 اسفند 1397 , 56.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/13 03:08","price":56.21},{"date":"1397/12/13 03:32","price":56.01},{"date":"1397/12/13 04:08","price":56.06},{"date":"1397/12/13 04:32","price":56.05},{"date":"1397/12/13 05:08","price":56.12},{"date":"1397/12/13 05:32","price":56.03},{"date":"1397/12/13 06:08","price":56.12},{"date":"1397/12/13 06:32","price":56.05},{"date":"1397/12/13 07:08","price":56.02},{"date":"1397/12/13 07:32","price":56.07},{"date":"1397/12/13 08:08","price":56.1},{"date":"1397/12/13 08:32","price":56.08},{"date":"1397/12/13 09:08","price":56.05},{"date":"1397/12/13 09:32","price":56.02},{"date":"1397/12/13 10:08","price":56.03},{"date":"1397/12/13 10:32","price":56.01},{"date":"1397/12/13 11:08","price":55.92},{"date":"1397/12/13 11:32","price":55.89},{"date":"1397/12/13 12:08","price":56.01},{"date":"1397/12/13 12:32","price":56.15},{"date":"1397/12/13 13:08","price":56.24},{"date":"1397/12/13 13:32","price":56.2},{"date":"1397/12/13 14:08","price":56.33},{"date":"1397/12/13 14:32","price":56.3},{"date":"1397/12/13 15:08","price":56.12},{"date":"1397/12/13 15:32","price":56.05},{"date":"1397/12/13 16:08","price":56.27},{"date":"1397/12/13 16:32","price":56.24},{"date":"1397/12/13 17:08","price":56.45},{"date":"1397/12/13 17:32","price":56.47},{"date":"1397/12/13 18:08","price":56.62},{"date":"1397/12/13 18:32","price":56.84},{"date":"1397/12/13 19:08","price":56.73},{"date":"1397/12/13 19:32","price":56.65},{"date":"1397/12/13 20:08","price":56.62},{"date":"1397/12/13 20:32","price":56.32},{"date":"1397/12/13 21:08","price":56.06},{"date":"1397/12/13 21:32","price":56.16},{"date":"1397/12/13 22:08","price":56.12},{"date":"1397/12/13 23:08","price":56.49},{"date":"1397/12/13 23:32","price":56.52}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399