کمترین: 
34206
بیشترین: 
35036
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34249
زمان: 
12/12 19:20
قیمت دینار بحرین امروز 12 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 12 اسفند 1397 , 34249 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":35036},{"date":"1397/12/12 12:40","price":34773},{"date":"1397/12/12 14:10","price":34509},{"date":"1397/12/12 15:00","price":34246},{"date":"1397/12/12 19:10","price":34206},{"date":"1397/12/12 19:20","price":34249}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399