کمترین: 
33608
بیشترین: 
34423
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33649
زمان: 
12/12 19:20
قیمت ریال عمان امروز 12 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 12 اسفند 1397 , 33649 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":34423},{"date":"1397/12/12 12:40","price":34164},{"date":"1397/12/12 14:10","price":33905},{"date":"1397/12/12 15:00","price":33647},{"date":"1397/12/12 19:10","price":33608},{"date":"1397/12/12 19:20","price":33649}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399