کمترین: 
42784
بیشترین: 
43822
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42837
زمان: 
12/12 19:20
قیمت دینار کویت امروز 12 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 12 اسفند 1397 , 42837 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/12 11:20","price":43822},{"date":"1397/12/12 12:40","price":43493},{"date":"1397/12/12 14:10","price":43163},{"date":"1397/12/12 15:00","price":42834},{"date":"1397/12/12 19:10","price":42784},{"date":"1397/12/12 19:20","price":42837}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398