کمترین: 
35405
بیشترین: 
35431
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35431
زمان: 
12/11 18:40
قیمت دینار بحرین امروز 11 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 اسفند 1397 , 35431 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":35431},{"date":"1397/12/11 14:50","price":35405},{"date":"1397/12/11 18:40","price":35431}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399