کمترین: 
44283
بیشترین: 
44316
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44316
زمان: 
12/11 18:40
قیمت دینار کویت امروز 11 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 44316 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 11:20","price":44316},{"date":"1397/12/11 14:50","price":44283},{"date":"1397/12/11 18:40","price":44316}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399