کمترین: 
1.9988
بیشترین: 
2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9988
زمان: 
12/11 01:32
قیمت نفت کوره امروز 11 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 1.9988 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 00:08","price":2},{"date":"1397/12/11 01:08","price":1.9994},{"date":"1397/12/11 01:32","price":1.9988}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399