کمترین: 
55.75
بیشترین: 
55.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.77
زمان: 
12/11 02:08
قیمت نفت سبک امروز 11 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 55.77 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 00:08","price":55.76},{"date":"1397/12/11 00:32","price":55.78},{"date":"1397/12/11 01:08","price":55.75},{"date":"1397/12/11 02:08","price":55.77}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399