کمترین: 
21.36
بیشترین: 
22.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.29
زمان: 
12/10 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 10 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 10 اسفند 1397 , 22.29 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/10 11:08","price":21.75},{"date":"1397/12/10 11:32","price":21.63},{"date":"1397/12/10 12:08","price":21.49},{"date":"1397/12/10 13:08","price":21.36},{"date":"1397/12/10 14:08","price":21.42},{"date":"1397/12/10 14:32","price":21.66},{"date":"1397/12/10 15:08","price":21.75},{"date":"1397/12/10 15:32","price":21.77},{"date":"1397/12/10 16:08","price":21.84},{"date":"1397/12/10 17:08","price":22.03},{"date":"1397/12/10 17:32","price":21.86},{"date":"1397/12/10 18:08","price":21.87},{"date":"1397/12/10 18:32","price":22.21},{"date":"1397/12/10 19:08","price":22.17},{"date":"1397/12/10 19:32","price":22.12},{"date":"1397/12/10 20:08","price":22.06},{"date":"1397/12/10 20:32","price":22.27},{"date":"1397/12/10 21:08","price":22.29}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399