کمترین: 
609.63
بیشترین: 
630.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
614.63
زمان: 
12/10 23:32
قیمت گازوئیل امروز 10 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 اسفند 1397 , 614.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/10 00:32","price":624.75},{"date":"1397/12/10 01:08","price":625.38},{"date":"1397/12/10 05:08","price":626.88},{"date":"1397/12/10 05:32","price":626.25},{"date":"1397/12/10 06:08","price":626.38},{"date":"1397/12/10 06:32","price":626.63},{"date":"1397/12/10 07:08","price":626.88},{"date":"1397/12/10 07:32","price":627.13},{"date":"1397/12/10 08:08","price":626.63},{"date":"1397/12/10 09:08","price":627},{"date":"1397/12/10 09:32","price":627.88},{"date":"1397/12/10 10:08","price":629.88},{"date":"1397/12/10 10:32","price":630.5},{"date":"1397/12/10 11:08","price":629.88},{"date":"1397/12/10 11:32","price":629.38},{"date":"1397/12/10 12:08","price":629.25},{"date":"1397/12/10 13:08","price":626.38},{"date":"1397/12/10 13:32","price":624.63},{"date":"1397/12/10 14:08","price":623.13},{"date":"1397/12/10 15:32","price":623.63},{"date":"1397/12/10 16:08","price":623.5},{"date":"1397/12/10 17:08","price":621.63},{"date":"1397/12/10 17:32","price":621.38},{"date":"1397/12/10 18:08","price":623},{"date":"1397/12/10 18:32","price":623.38},{"date":"1397/12/10 19:08","price":621.38},{"date":"1397/12/10 19:32","price":617.38},{"date":"1397/12/10 20:08","price":614.25},{"date":"1397/12/10 20:32","price":609.63},{"date":"1397/12/10 21:08","price":611.63},{"date":"1397/12/10 21:32","price":610.38},{"date":"1397/12/10 22:08","price":612.38},{"date":"1397/12/10 22:32","price":613.13},{"date":"1397/12/10 23:08","price":615.88},{"date":"1397/12/10 23:32","price":614.63}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398