کمترین: 
2.788
بیشترین: 
2.872
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.851
زمان: 
12/10 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 10 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 اسفند 1397 , 2.851 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/10 00:08","price":2.811},{"date":"1397/12/10 00:32","price":2.805},{"date":"1397/12/10 04:08","price":2.793},{"date":"1397/12/10 04:32","price":2.789},{"date":"1397/12/10 05:08","price":2.792},{"date":"1397/12/10 05:32","price":2.795},{"date":"1397/12/10 06:08","price":2.793},{"date":"1397/12/10 06:32","price":2.795},{"date":"1397/12/10 07:08","price":2.797},{"date":"1397/12/10 07:32","price":2.792},{"date":"1397/12/10 08:08","price":2.791},{"date":"1397/12/10 08:32","price":2.788},{"date":"1397/12/10 09:08","price":2.792},{"date":"1397/12/10 10:08","price":2.795},{"date":"1397/12/10 10:32","price":2.804},{"date":"1397/12/10 11:08","price":2.797},{"date":"1397/12/10 11:32","price":2.788},{"date":"1397/12/10 12:08","price":2.799},{"date":"1397/12/10 13:08","price":2.802},{"date":"1397/12/10 13:32","price":2.803},{"date":"1397/12/10 14:32","price":2.814},{"date":"1397/12/10 15:08","price":2.824},{"date":"1397/12/10 15:32","price":2.817},{"date":"1397/12/10 16:08","price":2.812},{"date":"1397/12/10 17:32","price":2.808},{"date":"1397/12/10 18:08","price":2.872},{"date":"1397/12/10 18:32","price":2.853},{"date":"1397/12/10 19:08","price":2.841},{"date":"1397/12/10 19:32","price":2.843},{"date":"1397/12/10 20:08","price":2.838},{"date":"1397/12/10 20:32","price":2.849},{"date":"1397/12/10 21:08","price":2.838},{"date":"1397/12/10 21:32","price":2.843},{"date":"1397/12/10 22:08","price":2.848},{"date":"1397/12/10 22:32","price":2.853},{"date":"1397/12/10 23:08","price":2.86},{"date":"1397/12/10 23:32","price":2.851}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399