کمترین: 
1.7134
بیشترین: 
1.771
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7274
زمان: 
12/10 23:32
قیمت بنزین امروز 10 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 10 اسفند 1397 , 1.7274 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/10 00:08","price":1.752},{"date":"1397/12/10 00:32","price":1.7508},{"date":"1397/12/10 01:08","price":1.7515},{"date":"1397/12/10 01:32","price":1.7525},{"date":"1397/12/10 02:08","price":1.7535},{"date":"1397/12/10 03:08","price":1.752},{"date":"1397/12/10 04:08","price":1.7565},{"date":"1397/12/10 04:32","price":1.7575},{"date":"1397/12/10 05:08","price":1.7595},{"date":"1397/12/10 05:32","price":1.7585},{"date":"1397/12/10 06:08","price":1.7583},{"date":"1397/12/10 06:32","price":1.7599},{"date":"1397/12/10 07:08","price":1.7605},{"date":"1397/12/10 08:08","price":1.7604},{"date":"1397/12/10 08:32","price":1.7595},{"date":"1397/12/10 09:08","price":1.7605},{"date":"1397/12/10 09:32","price":1.7634},{"date":"1397/12/10 10:08","price":1.7675},{"date":"1397/12/10 10:32","price":1.771},{"date":"1397/12/10 11:08","price":1.7675},{"date":"1397/12/10 11:32","price":1.7655},{"date":"1397/12/10 12:08","price":1.7615},{"date":"1397/12/10 13:08","price":1.7598},{"date":"1397/12/10 13:32","price":1.7585},{"date":"1397/12/10 14:08","price":1.7538},{"date":"1397/12/10 14:32","price":1.755},{"date":"1397/12/10 15:08","price":1.7565},{"date":"1397/12/10 15:32","price":1.758},{"date":"1397/12/10 16:08","price":1.7575},{"date":"1397/12/10 17:08","price":1.7545},{"date":"1397/12/10 17:32","price":1.751},{"date":"1397/12/10 18:08","price":1.7544},{"date":"1397/12/10 18:32","price":1.7546},{"date":"1397/12/10 19:08","price":1.7475},{"date":"1397/12/10 19:32","price":1.7376},{"date":"1397/12/10 20:08","price":1.7282},{"date":"1397/12/10 20:32","price":1.7134},{"date":"1397/12/10 21:08","price":1.7225},{"date":"1397/12/10 21:32","price":1.718},{"date":"1397/12/10 22:08","price":1.7225},{"date":"1397/12/10 22:32","price":1.7265},{"date":"1397/12/10 23:08","price":1.7305},{"date":"1397/12/10 23:32","price":1.7274}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399