کمترین: 
1.9847
بیشترین: 
2.0468
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9991
زمان: 
12/10 23:32
قیمت نفت کوره امروز 10 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 اسفند 1397 , 1.9991 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/10 00:08","price":2.0279},{"date":"1397/12/10 00:32","price":2.0274},{"date":"1397/12/10 01:08","price":2.0295},{"date":"1397/12/10 01:32","price":2.0291},{"date":"1397/12/10 03:08","price":2.029},{"date":"1397/12/10 04:08","price":2.0312},{"date":"1397/12/10 04:32","price":2.0326},{"date":"1397/12/10 05:08","price":2.0347},{"date":"1397/12/10 05:32","price":2.0327},{"date":"1397/12/10 06:08","price":2.0331},{"date":"1397/12/10 06:32","price":2.0347},{"date":"1397/12/10 07:08","price":2.0361},{"date":"1397/12/10 07:32","price":2.0352},{"date":"1397/12/10 08:08","price":2.0342},{"date":"1397/12/10 08:32","price":2.0339},{"date":"1397/12/10 09:08","price":2.0355},{"date":"1397/12/10 09:32","price":2.0385},{"date":"1397/12/10 10:08","price":2.0444},{"date":"1397/12/10 10:32","price":2.0468},{"date":"1397/12/10 11:08","price":2.0452},{"date":"1397/12/10 11:32","price":2.0433},{"date":"1397/12/10 12:08","price":2.0421},{"date":"1397/12/10 13:08","price":2.0351},{"date":"1397/12/10 13:32","price":2.0276},{"date":"1397/12/10 14:08","price":2.0225},{"date":"1397/12/10 14:32","price":2.0223},{"date":"1397/12/10 15:08","price":2.0233},{"date":"1397/12/10 15:32","price":2.0259},{"date":"1397/12/10 16:08","price":2.0248},{"date":"1397/12/10 17:08","price":2.0188},{"date":"1397/12/10 17:32","price":2.0163},{"date":"1397/12/10 18:08","price":2.0215},{"date":"1397/12/10 18:32","price":2.0225},{"date":"1397/12/10 19:08","price":2.0166},{"date":"1397/12/10 19:32","price":2.0051},{"date":"1397/12/10 20:08","price":1.9952},{"date":"1397/12/10 20:32","price":1.9849},{"date":"1397/12/10 21:08","price":1.9864},{"date":"1397/12/10 21:32","price":1.9847},{"date":"1397/12/10 22:08","price":1.9905},{"date":"1397/12/10 22:32","price":1.9949},{"date":"1397/12/10 23:08","price":2.0027},{"date":"1397/12/10 23:32","price":1.9991}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399